Regulamin

I DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1) Zamawiający (Klient) – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych
Zamawiającym może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
2) Sprzedawca – Matsuri Sushi Marta Grudzińska, adres: Górczewska 228 lok. 29; 01-460 Warszawa; NIP 5222900698; REGON 282414671,
3) Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.dostawa.matsurisushi.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary,
4) Restauracja - placówka gastronomiczna należąca do Sprzedawcy,
5) Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony www.dostawa.matsurisushi.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz podaną ceną,
6) Towar – produkty znajdujące się w ofercie Sklepu,
7) Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
8) Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy,
9) Płatność przelewy24.pl - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez system przelewy24.pl,
10) Dzień roboczy - czas od otwarcia lokalu do godziny 23:59,
11) Ustawa o ochronie danych osobowych - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych,
12) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).
13) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.dostawa.matsurisushi.pl
2) W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3) Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1) Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
2) Przyjmowanie zamówień odbywa w godzinach podanych na stronie www.dostawa.matsurisushi.pl
3) W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.
4) Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza na stronie www.dostawa.matsurisushi.pl oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Zamawiającego.
5) Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji e-mailowej lub telefonicznej Zamawiającego.
6) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z uzasadnionych przyczyn, o których Zamawiający zostanie poinformowany poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

IV. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Ceny dostaw zależne są od stref określonych przez Sprzedawcę.
Każda ze stref ma określoną minimalną kwotę Zamówienia, od której będzie ono realizowane wtedy naliczana jest również opłata za dostawę Zamówienia. Każda ze stref ma określoną kwotę, od której zamówienie dostarczane jest bezpłatnie. Jeżeli zamówienie znajduje się poza wyznaczoną strefą dostawy lub celowo wskaże błędne dane dostawy Sprzedawca może odmówić dostarczenia towaru po uprzednim powiadomieniu Kupującego w formie telefonicznej lub mailowej.
2) Zamawiający ma możliwość odbioru osobistego zamówienia.
3) Czas realizacji zamówienia wynosi od 15 minut do 180 minut od momentu zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą Restauracji, złe warunki atmosferyczne itp.)
4) Po złożeniu Zamówienia Klient zostanie poinformowany przez Restaurację, na podany adres e-mailowy, o przyjęciu Zamówienia do realizacji i przewidywanym czasie jego dostarczenia lub odrzuceniu Zamówienia.

V. FORMY PŁATNOŚCI

1) Dokonanie płatności może nastąpić w 3 formach: gotówką przy odbiorze, kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego przy odbiorze (po wcześniejszym poinformowaniu Restauracji o tym sposobie płatności) lub płatności online za pomocą systemu płatności internetowych przelewy24.pl
2) Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo. Kupujący musi powiadomić sprzedającego o chęci otrzymania Faktury VAT przed rozpoczęciem realizacji zamówienia i powiadomienie to musi być skuteczne. Akceptowalne formy powiadomienia to – w uwagach do zamówienia lub telefonicznie.
3) Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
4) Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3 powyżej, Sklep poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.
5) Dostępnym środkiem porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt telefoniczny. Numery telefonów znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie www.matsurisushi.pl

VI. DODATKOWE INFORMACJE – SYSTEM PŁATNOŚCI Przelewy24.pl, ZWROTY

1) Płatności online Sprzedawca realizuje poprzez serwis przelewy24.pl prowadzony przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości.
2) W przypadku braku potwierdzenia płatności przelewy24.pl w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiający winien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności (gotówką lub kartą płatniczą u dostawcy Zamówienia).
3) W przypadku odrzucenia płatności online za Zamówienie Zamawiający ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.
4) W przypadku niezrealizowania opłaconego z góry przez system płatności przelewy24.pl Zamówienia, Sprzedawca na prośbę Zamawiającego zwróci środki pieniężne poprzez system przelewy24.pl w terminie do 14 dni roboczych.

VII. DODATKOWE INFORMACJE – SYSTEM PŁATNOŚCI TERMINAL PŁATNICZY

1) Sprzedawca na prośbę Zamawiającego udostępnia opcję płatności za Zamówienie poprzez terminal płatniczy.
2) W przypadku rezygnacji z płatności terminalem płatniczym, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie gotówką u dostawcy Zamówienia.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją. Zamawiający oświadcza, że powiadomi Sprzedawcę o rezygnacji w możliwie jak najszybszym czasie i w sposób skuteczny.
3) Jeżeli Kupujący zrezygnuje z Zamówienia po wcześniejszym opłaceniu Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
4) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5) Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

IX. REKLAMACJE

1) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).
2) Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli: - Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, - nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, - nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, - Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
3) W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Restauracji bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.
4) Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: info@matsurisushi.pl
5) Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jednak w swojej dobrej woli zobowiązuje się jeśli ma ku temu możliwość rozpatrzeć Reklamację w trybie przyspieszonym.
6) W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
7) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8) Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
2) Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres.
3) Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
6) Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.